ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

КОМПАНИЈА
Kraš prehrambena industrija a.d.
Скратено: Kraš a.d.

СЕДИШТЕ
Равнице 48, Загреб
Впишано во Регистарот на Трговскиот суд во Загреб МБС 080005858

ЖИРО СМЕТКА
IBAN:HR0523400091100010694 код Привредна банка Загреб а.д.
Основниот капитал во износ од  599.448.400,00 HRK е уплатен во целост и поделен на  1.498.621 акции на име, во номинална вредност од  400,00 HRK.

МАТИЧЕН БРОЈ
3269043

ОИБ
94989605030

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВА
Претседател на Управа – Slavko Ledić
Член на Управа – Davor Bošnjaković
Член на Управа - Damir Bulić

Претседател на Надзорен одбор – prof.dr. sc. Zoran Parać